header

anonym

Mikulov, po 1730

kolorovaná kresba
(Tisková plocha: 1110 x 440 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 29