header

anonym

Jihlava, po 1730

kresba
(Tisková plocha: 590 x 210 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 17