header

anonym

Kyjov, po 1730

kresba
(Tisková plocha: 1210 x 920 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 12