header

anonym

Fulnek, po 1730


kolorovaná kresba
(Tisková plocha: 570 x 340 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 10