header

anonym

Boskovice, 1728

perokresba
(Tisková plocha: 620 x 320 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 4