header

anonym

Mohelnice, po 1730


kresba
(Tisková plocha: 860 x 440 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 27